BTW voor CAM artsen?


Een pluriforme geneeskunde is een cultuurhistorische noodzaak en vrijheid van therapiekeuze is een grondwettelijk recht.

STELLINGNAME

tegen het voorgenomen (inmiddels genomen) besluit van de regering om BTW plicht in te voeren voor CAM artsen met het argument dat CAM behandelingen niet wetenschappelijk gegrondvest zouden zijn en daarom niet kunnen claimen echt genezende methoden te zijn en derhalve buiten de BTW-vrijstelling vallen.

STELLING 1

De discussie in dezen spitst zich toe op de vraag in welke mate de CAM† methoden berusten op wetenschappelijke inzichten. De vraag of medische methoden wetenschappelijk gegrondvest zijn kan alleen beantwoord worden in samenspraak met terzake bevoegde wetenschappers en dat zijn wetenschapsfilosofen. Zonder hulp van deze deskundigen is deze discussie niet vruchtbaar te voeren.

STELLING 2

Ingevolge het inductieprobleem, zoals geformuleerd door de Engelse Empiristen, kan geen enkele wetenschappelijke methode van zichzelf bewijzen dat ze de enig juiste is.

STELLING 3

De geneeskundige praktijk bestaat uit een aaneenschakeling van rationele en irrationele handelingen (zo men wil resp. evidence based en niet evidence based) die zich altijd afspelen in een variabele context en nooit onder standaardcondities zoals dat bij wetenschappelijk onderzoek gebeurt.

STELLING 4

De therapeutische handeling op zich kan niet wetenschappelijk zijn omdat ze niet werkelijkheidsonderzoekend is en niet onder standaardcondities plaatsvindt. Therapeutisch handelen vindt plaats in de context van een totaal andere relatie: een intermenselijke, door mededogen gekenmerkte helpende relatie, die creatief van aard is en die dan ook tot voor kort een kunst, geneeskunst, werd genoemd.

STELLING 5

Tot de context van medisch handelen behoort zeker niet op de laatste plaats het wereldbeeld en de mensopvatting van behandelaar en behandelde. Aangezien met verschillende wereldopvattingen en mensbeelden ook verschillende geneeswijzen verbonden zijn, bepaalt de context van de hulpvraag welke geneeswijze het meest aangewezen is.

STELLING 6

De technologische geneeskunde berust op een materialistisch-mechanistisch wereldbeeld en kent het ideaal van de maakbare mens. Ze kent dus aan de materie het primaat toe en baseert haar ziektecategorieŽn op de cellulairpathologie. Daarentegen nemen de meeste CAM methoden een niet-materialistisch wereldbeeld als uitgangspunt en kennen aan enige vorm van bewustzijn of energetische informatie het primaat toe. Ze baseren hun ziektecategorieŽn op een fenomenologische benadering van de nog levende mens als geheel en zijn uitingsvormen tijdens het leven.

STELLING 7

De vraag naar de oorsprong van materie is van eenzelfde kwaliteit als de vraag naar de oorsprong van een vormgevende energie of informatiebron. Zowel het primaat van de materie als het primaat van bewustzijn berust dan ook op een metafysische hypothese en deze hypothesen zijn als zodanig volkomen gelijkwaardig. Bovendien zijn ze als denkbeeld antinomisch van karakter, hetgeen wil zeggen dat ze onverenigbaar zijn en niet in een of-of relatie in de kenbare wereld kunnen bestaan, maar alleen in een en-en relatie.

STELLING 8

De enige manier om de of-of relatie van antinomische levensopvattingen, wereldopvattingen en mensbeelden af te dwingen is met behulp van machtsmiddelen die we uit de geschiedenis in overvloed kennen, bv in de vorm van verboden, boekverbrandingen, vervolgingen etc.

STELLING 9

Aangezien grondwettelijk is vastgelegd, dat „Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.“ volgt hieruit dat ook discriminatie op grond van uit levensovertuiging gekozen geneeswijzen ongeoorloofd is. Derhalve dienen alle geneeswijzen ter beschikking te staan en door zorgverzekeraars gelijkwaardig vergoed te worden, zolang er vraag naar is.

STELLING 10

De wetgever zal zich gezien het bovenstaande noodgedwongen dienen te beperken tot het beoordelen van eventuele directe aantoonbare schadelijkheid of onaanvaardbare risico’s van geneesmethoden, want hij kan de onvoorspelbare wetenschappelijk aangedreven of pragmatisch gestuurde ontwikkeling van de wetenschappen en de pragmatische toepassingen daarvan niet voorzien en/of beheersen.

CONCLUSIE

Een pluriforme geneeskunde is een cultuurhistorische noodzaak en vrijheid van therapiekeuze is een grondwettelijk recht.

Welke politicus wil de historische vergissing op zijn naam hebben de vruchteloze poging ondernomen te hebben van twee antinomische wereldopvattingen en hun practisch-therapeutische consequenties er ťťn uit de (Nederlandse) wereld te helpen zonder door de telescoop van Galileo naar de manen van Jupiter te hebben gekeken?

Fernand Debats, ≠28 oktober 2008


Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2015