Weerstanden


Censuur in Nederland, nee toch?

Begin januari 2013 werkte ik aan een artikel voor het Homeopathie Magazine over de behandeling van trauma's. Dit was het thema van de Week van de Homeopathie.
Ik werd daarbij hardhandig geconfronteerd met de censuur die voortvloeit uit de ratificatie van de Europese verordening 432/2012.
Wat is dat nou weer???

Wanneer ik een artikel schrijf over een homeopathisch middel en ik vermeld daarbij waar het goed voor is, heet dat een 'gezondheidsclaim'. Zo'n gezondheidsclaim moet goedgekeurd worden door de europese commissie die de †Codex Alimentarius heeft opgesteld. Deze commissie toetst of zo'n claim 'wetenschappelijk bewezen' is. Kort samengevat: van de ruim 4000 verzoeken zijn er in vijf jaar welgeteld 222 goedgekeurd. Natuurgeneeskundige middelen die al eeuwen hun nut bewezen hebben, kunnen via deze maatregel volledig uitgeschakeld worden. Denk eens na over de volgende vragen.
Vraag 1. Wie zitten er in die commissie?
Vraag 2. Wie heeft er voordeel van deze maatregel?

Een voorbeeld: van de ruim 9000 homeopathische middelen, zijn er in Nederland nog ongeveer 300 verkrijgbaar. De andere moeten met kunst en vliegwerk uit het buitenland gehaald worden of op voorschrift per stuk†hier te lande†aangemaakt. Dit maakt homeopathische voorschriften veel duurder en trager.

Er is veel informatie over deze problematiek te vinden in het internet. Ik geef hieronder een paar links.

Lees over de consequenties van de ratificatie door de Nederlandse regering van de Codex Alimentarius o.a. in:†http://www.villamedia.nl/opinie/bericht/de-nvwa-muilkorft-journalisten/

Zijn wij op weg naar een staatsgeneeskunde?

De homeopathie en andere natuurlijke geneeswijzen ondervinden heden ten dage veel tegenwerking van Westeuopese regeringen en andere beleidsmakers. De macht die de farma-industrie en de petrochemische industrie op regeringen kunnen uitoefenen geeft reden tot bezorgdheid en noodzaakt ons om wakker te blijven en onze regeringen te controleren.

Blijf op de hoogte van Europese ontwikkeling in de beperking van uw democratische vrijheid van therapiekeuze. Ga naar:†http://www.eu-referendum.org/index.html


Zijn CAM geneeswijzen een luxe artikel?
Waarom 21% BTW?

In de zomer van 2012 is een wetswijziging doorgevoerd waardoor per 1 januari 2013 de medische vrijstelling in de omzetbelasting is gewijzigd. Deze wetswijziging staat los van het regeerakkoord, maar vloeide voort uit het zg. voorjaarsakkoord met het oog op de begroting 2013. Dit was opgenomen in de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013). De betreffende wetswijziging† (artikel IX van genoemde wet) luidt als volgt:
In de Wet op de omzetbelasting 1968 komt artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1į, onderdeel a, met ingang van 1 januari 2013 te luiden:
a. de diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor zover deze diensten tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoren en onderdeel vormen van bedoelde opleiding.

Wat betekent dit allemaal?
De redenering is als volgt: de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) regelt de erkenning en registratie van beroepsbeoefenaren die zich bezighouden met gezondheidskundige verzorging van de mens, voor zover deze kennis opgedaan is in het reguliere medische of paramedische onderwijs, zoals dat in dit land geregeld is. Voor deze opgeleiden geldt BTW vrijstelling.
Vervolgens concludeert men dat alle niet-reguliere kennis ofwel alle niet in reguliere opleidingen opgedane kennis niet voor deze BTW vrijstelling in aanmerking komt, want die is niet inbegrepen in de BIG-registratie.†Het onderscheidend criterium voor de BTW is dus niet of al dan niet sprake is van ‘medische werkzaamheden’. Het gaat om het ‘onderdeel uitmaken van de betreffende BIG-opleiding’ en om het ‘behoren tot’† het betreffende ‘deskundigheidsgebied’. Dit houdt twee dingen in:

1. Via een financiŽle maatregel wordt langs een†politieke†achterdeur de beslissing genomen dat alternatieve geneeskunde geen geneeskunde is; politici en financieel deskundigen nemen hiermee een beslissing die thuishoort in een wetenschapstheoretische discussie over wat geneeskunde is.

2. Inhoudelijk (dus niet politiek gezien) wordt precies de verkeerde conclusie getrokken. De juiste conclusie luidt dat het de hoogste tijd wordt dat in de reguliere opleidingen de (vaak eeuwenoude) kennis van zogenaamde alternatieve geneeswijzen wordt opgenomen.†

De reguliere medische wetenschap, die grotendeels een verlengstuk is van de farmaceutische industrie, laat zich deze onzindelijke politieke manoeuvres gretig aanleunen omdat ze maar al te graag de alternatieve geneeswijzen van het toneel zien verdwijnen. De vraag hierbij is natuurlijk of de patiŽnt hiermee gediend is. Ik dacht het niet!

Een pluriforme geneeskunde is een cultuurhistorische noodzaak en vrijheid van therapiekeuze is een grondwettelijk recht.

Lees verder over dit onderwerp in†discussie

Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2012